ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD SNEM
SEN - ZNACZENIE ZDROWOTNE i SPOŁECZNE
16-17 września 2022, Gniezno

Szanowni Państwo

pragniemy serdecznie zaprosić na X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 16 oraz 17 września 2022 roku. Zaplanowany Zjazd w 2020 roku został odwołany z powodu Pandemii COVID19. Obecnie planowany Zjazd w 2022 roku jest wydarzeniem nowym, odbywającym się w zupełnie innych realiach otaczającego nas świata.
Z tym wielką mocą zapraszamy powtórnie do starej, polskiej stolicy, gdzie w kameralnej i życzliwej atmosferze Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, będziemy
podejmować refleksję na temat: Sen – znaczenie zdrowotne i społeczne.

Postęp związany z medycyną snu przynagla nas do wielowątkowej i wielodyscyplinarnej wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców, przede wszystkim medyków wielu dyscyplin oraz wszystkich pokoleń. Zaproszeni są nie tylko zaprawieni w bojach związanych z fizjologią i patologią snu, ale także szerokie grono zainteresowanych, którzy tę piękną dziedzinę zamierzają poznać i pokochać. Mamy nadzieję, że gnieźnieńskie spotkanie będzie miejscem owocnych obrad lekarzy wielu specjalności, w tym: neurologów, laryngologów, psychiatrów, pulmonologów, internistów, pediatrów, stomatologów, ale także fizjologów i innych naukowców wielu dziedzin, którzy próbują opisać i rozeznać sprawy związane ze snem.

Dodatkowe zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych aspektami społecznymi zaburzeń snu.

Życzymy sobie skuteczności w tym zaproszeniu, sprawnej organizacji, a także dobrego wrześniowego spotkania.

Dr hab. med. Szczepan Cofta
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wiceprezes PTBS

dr med. Wojciech Jernajczyk
Prezes PTBS

 

 

PRACE
ORYGINALNE

REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych 
na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem  
16-17 września 2022 roku w Gnieźnie

-->> Regulamin plik do pobrania<--

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie streszczenia pracy na adres e-mail: biuro@grupaconway.pl
 2. Termin zgłaszania prac – 31 lipca 2022 rok.
 3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
 4. Prace będą prezentowane w formie doniesień ustnych lub e-posterów.
 5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 20 sierpnia 2022 roku. 
 6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora do udziału w Zjeździe i opłacenie opłaty zjazdowej.
 7. Należy podać nazwisko osoby wygłaszającej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów. 
 8. Streszczenie zgłoszonej pracy powinno zawierać kolejno:
  • Tytuł
  • Pełne imiona i nazwiska autorów (z tytułami naukowymi oraz podkreśleniem osoby prezentującej pracę), afiliacje: ośrodek (ośrodki), z jakiego praca pochodzi: pełna nazwa szpitala, kliniki, oddziału, zakładu, miasto, adres, kontakt e-mail do pierwszego autora pracy
  • Wprowadzenie
  • Cel
  • Materiały i metody
  • Wyniki
  • Wnioski

Przygotowanie zgłoszenia pracy:

 1. Praca powinna mieć format A4, w dokumencie Word, polska czcionka Times, wielkość 11 pkt i odstęp między wierszami: 1,0. Marginesy:  prawy i lewy po 2,5 cm, górny i dolny po 2,5 cm.
 2. Tytuł powinien być oddzielony podwójnym odstępem (pisane również tekstem podstawowym, bez wyróżnień i podkreśleń).
 3. Objętość pracy: minimalnie 1 strona A4 – maksymalnie 2 strony maszynopisu A4.
 4. Prosimy o przesłanie pliku .docx o nazwie nazwisko - tytuł pracy.

PRACE POWINNY BYĆ PRZESŁANE NA ADRES E-MAIL biuro@grupaconway.pl DO DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU DO GODZINY 24.00. 
Prace przesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone zakwalifikowane do prezentacji na Zjeździe

Po zakwalifikowaniu prac lista autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Zjazdu wraz ze szczegółowym regulaminem prezentacji prac.

 

KOMITET
NAUKOWY

DR HAB.MED. JACEK BANASZEWSKI (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. HALINA BATURA-GABRYEL (POZNAŃ)
DR MED. PIOTR BIELICKI (WARSZAWA)
DR HAB. MED. ANNA BRZECKA (WROCŁAW)
DR HAB. MED. SZCZEPAN COFTA (POZNAŃ)
DR MED. MAŁGORZATA CZAJKOWSKA-MALINOWSKA (BYDGOSZCZ)
DR MED. WOJCIECH JERNAJCZYK (WARSZAWA)
DR MED. ALEKSANDER KANIA
DR HAB. MED. BARBARA KUŹNAR - KAMIŃSKA
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NOWICKI (GDAŃSK)
PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW PIERZACHAŁA (KATOWICE)
DR HAB. MED. TOMASZ PIORUNEK (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. ROBERT PŁYWACZEWSKI (WARSZAWA)
DR MED. TADEUSZ PRACKI (BYDGOSZCZ)
DR N. TECH. JAKUB RADLIŃSKI (RABKA)
DR MED. MICHAŁ SKALSKI (WARSZAWA)
PROF. ROBERT SKOMRO (SASKATOON)
PROF. DR HAB. MED. BARBARA STEINBORN (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. WALDEMAR SZELENBERGER (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. WITOLD SZYFTER (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. PAWEŁ ŚLIWIŃSKI (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. MAŁGORZATA TAFIL-KLAWE (BYDGOSZCZ)
DR MED. MACIEJ TAŻBIREK (KATOWICE)
PROF. DR HAB. MED. ANDRZEJ TYKARSKI (POZNAŃ)
DR HAB. MED. ADAM WICHNIAK (WARSZAWA)
DR MED. ALEKSANDRA WIERZBICKA (WARSZAWA)
DR MED. DOROTA WOŁYŃCZYK - GMAJ (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. JOLANTA ZAWILSKA (ŁODŹ)
PROF. DR HAB. KRYSTYNA SKWARŁO – SOŃTA
DR HAB. MED. MARCIN ŻAROWSKI

 

 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznańskiej

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

16 września 2022 roku

9.00 - 9.20

Rozpoczęcie Zjazdu.
Wystąpienia zaproszonych Gości (sesja otwarta)

 

Sesja 1‚ SALA A
Społeczne następstwa zaburzeń snu i zaburzeń oddychania w czasie snu.
Przewodniczący: dr med. Wojciech Jernajczyk, dr hab. med. Szczepan Cofta

9.20 - 9.50

Skażenie światłem i jego związek z jakością snu: realny problem czy nieuzasadnione obawy?
prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta (Warszawa)

9.50 - 10.20

Niedobór snu.
dr med. Wojciech Jernajczyk (Warszawa)

10.20 - 10.50

Skutki społeczne zaburzeń oddychania podczas snu.
dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)

10.50 - 11.10

Dyskusja

11.10 - 11.30

Przerwa kawowa

 

Sesja 2‚ SALA A
40 lat postępowania w obturacyjnym bezdechu sennym.
Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Pływaczewski, dr med. Michał Skalski

Sesja 3‚ SALA A
Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności (CBT-I) - standard w leczeniu bezsenności przewlekłej.
Przewodniczący: dr med. Wojciech Jernajczyk,
prof. dr hab. Adam Wichniak

11.30 - 11.50

30 lat polskich doświadczeń w diagnostyce OBS.
Prof. dr hab.Robert Pływaczewski (Warszawa)

CBT-I - podstawowa metoda leczenia bezsenności przewlekłej.
dr med. Ewa Walacik-Ufnal (Warszawa)

11.50 - 12.10

Od CPAP do ASV - historia 40 lat leczenia z pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych.
Prelegent w trakcie ustalania

CBT-I bezsenności terapia indywidualna czy grupowa.
mgr Ewa Poradowska (Berlin)

12.10 - 12.30

Leczenie operacyjne chorych na obturacyjny bezdech senny - 40 lat doświadczeń.
Prelegent w trakcie ustalania

Jak upowszechnić dostęp do CBT-I w Polsce?
dr med. Małgorzata Fornal-Pawłowska (Warszawa)

12.30 - 12.50

Klasyfikacja Baveno, holistyczne podejście do ciężkiego OBS.
dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)

Szkolenie w CBT-I: Europejska Akademia CBT-I i szkolenia PTBS.
prof. dr hab. Adam Wichniak (Warszawa)

12.50 - 13.00

Dyskusja

Dyskusja

13.00 - 13.20

Przerwa kawowa

 

Sesja 4‚ SALA A
Zaburzenia oddychania w czasie snu u pacjentów w podeszłym wieku.
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała, dr n. med. Maciej Tażbirek

Sesja 5‚ SALA B
Sesja pediatryczna
Prowadzący: dr hab. med. prof. UMP Marcin Żarowski, dr n. tech. Jakub Radliński

13.20 - 13.40

Związek między bezdechem podczas snu, zaburzeniami funkcji poznawczych a chorobą Alzheimera.
dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)

Czego boją się pediatrzy - behawior?
dr med. Magda Kaczor (Warszawa)

13.40  - 14.00

Czy istnieją różnice w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu w wieku podeszłym? dr med. Maciej Tażbirek (Katowice)

Sen w autyzmie.
dr med. Beata Kozielec (Warszawa)

14.00 - 14.20

Za i przeciw zabiegom operacyjnym u pacjentów w podeszłym wieku z zespołem bezdechu podczas snu.
Dr hab. med. Jacek Banaszewski (Poznań)

Narkolepsja u dzieci.
dr hab. med. prof. UMP Marcin Żarowski (Poznań)

14.20 - 14.40

Terapia PAP u pacjentów w wieku podeszłym - trudności w codziennej praktyce.
dr med. Maciej Tażbirek (Katowice)

Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci.
lek. med. Zbigniew Baran (Rabka-Zdrój)

14.40 - 15.00

Dyskusja

Parasomnie u dzieci - wszystko co powinien wiedzieć lekarz.
dr med. Katarzyna Rogala (Warszawa)

15.00 - 16.00

Przerwa na lunch

 

Sesja 6‚ SALA B
Leczenie bezsenności u pacjentów z obturacyjnymi zaburzeniami oddychania w czasie snu - sesja sponsorowana Gerot Pharma.
Przewodniczący: dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz),
prof.
dr hab. Adam Wichniak (Warszawa)

Sesja 7‚  Sala A
Laryngologiczne aspekty postępowania w zaburzeniach oddychania podczas snu. Przewodniczący: w trakcie ustalania

16.00 - 16.20

Bezsenność w zaburzeniach oddychania w czasie snu.
dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)

Laryngologiczne aspekty leczenia pacjenta z zaburzeniami oddychania podczas snu (ZOPS).
dr hab. Wojciech Kukwa (Warszawa)

16.20 - 16.40

Leki nasenne w leczeniu bezsenności współistniejącej z zaburzeniami oddychania w czasie snu.
prof. dr hab. Adam Wichniak (Warszawa)

Czy poprawa drożności nosa wpływa na ustąpienie ZOPS.
dr med. Magdalena Kuźmińska (Warszawa)

16.40 - 17.00

Dyskusja

Chirurgia podniebienia miękkiego i gardła środkowego u chorych z ZOPS.
dr hab. Jacek Banaszewski (Poznań)

17.00 - 17.20

WYKŁAD SPONSOROWANY: PHILIPS

Dyskusja

17.20 - 17.40

Dyskusja

 

 

17 września 2022 roku

 

 

Sesja 8‚ SALA A
Niespokojny sen - parsomnie, zaburzenia ruchowe, nocne napady padaczkowe.
Przewodniczący: dr med. Aleksandra Wierzbicka, dr med. Wojciech Jernajczyk

Sesja 9‚ Sala B
Sesja doniesień ustnych - cz. I
Przewodniczący:

9.00 - 9.20

Zespoły padaczkowe związane ze snem.
dr med. Aleksandra Wierzbicka (Warszawa)

 

9.20 - 9.40

Somnabulizm - parasomnia czy styl życia?
dr med. Wojciech Jernajczyk (Warszawa)

 

9.40 - 10.00

Diagnostyka różnicowa zespołu niespokojnych nóg.
dr med. Jakub Antczak (Kraków)

 

10.00 - 10.20

Aktygrafia w diagnostyce zaburzeń snu - wskazania i zalecenia.
lek. Daria Czepiel (Warszawa)

 

10.20 - 10.30

Dyskusja

 

10.30 - 11.00

Przerwa kawowa

 

Sesja 10‚ SALA A
Zespół bezdechu sennego - cz. I.
Sesja prezentacji standardów we współpracy z Sekcją Zaburzeń
Oddychania w Czasie Snu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
Prowadzący: dr hab. Szczepan Cofta,
prof. dr hab. Robert Pływaczewski

Sesja 11‚ SALA B
Standardy leczenia bezsenności.
Prowadzący: dr med Tadeusz Piotrowski,
dr med. Michał Skalski

11.00 - 11.20

Zalecenia diagnostyki i leczenia centralnego bezdechu sennego.
dr hab. med. Piotr Bielicki (Warszawa)

Klasyfikacja i epidemiologia bezsenności.
dr med. Michał Skalski (Warszawa)

11.20 - 11.40

Zalecenia diagnostyki i leczenia zespołu hipowentylacji otyłych.
dr med. Aleksander Kania (Kraków)

Diagnostyka bezsenności.
dr med. Tadeusz Piotrowski

11.40 - 12.00

Zalecenia diagnostyki i leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu podczas snu.
dr med. Maciej Tażbirek (Katowice)

Postępowanie farmakologiczne w bezsenności.
dr med. Anna Piotrowska (Warszawa)

12.00 - 12.20

Stanowisko PTMP, PTChP, IMP w Łodzi i PTBS dotyczące postępowania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego u osób kierujących pojazdami.
dr med. Joanna Siedlecka (Łódź)

Terapia poznawczo-behawioralna w bezsenności - zalecenia dla lekarzy.
dr med. Małgorzata Fornal (Warszawa)

12.20 - 12.30

Dyskusja

Propozycje leczenia bezsenności u kobiet w ciąży.
dr med. Dorota Wołyńczyk-Gmaj (Warszawa)

12.30 - 13.00

Przerwa kawowa

 

Sesja 12‚ SALA A
Zespół bezdechu sennego - cz.II. we współpracy z Sekcją Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
Prowadzący: dr hab. med. Piotr Bielicki,
prof. dr ....

Sesja 13‚ SALA B
Zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania w zdrowiu i w chorobie.
Przewodniczący: dr hab. med. Prof. UMP Marcin Żarowski,
p
rof. dr hab. Adam Wichniak (Warszawa)

13.00 - 13.20

Terapie nie-CPAP w OBS.
Dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)
Ostatnie zmiany w AASM Scoring Manual.
dr n. tech. Jakub Radliński (Rabka)

Zaburzenia rytmu snu u dzieci - diagnostyka i leczenie biologiczne.
dr hab. med. prof. UMP Marcin Żarowski (Poznań)

13.20 - 13.40

Czy uproszczenie diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego jest nieuchronne?
dr hab. med. Szczepan Cofta (Poznań)

Sen młodych dorosłych - czy są powody do niepokoju? - analiza wyników badania BOAT.
dr med. Wojciech Kuczyński  (Łódź)

13.40 - 14.00

Zaburzenia snu a hiperglikemia.
dr hab. med. Ewa Wysocka (Poznań)

Zaburzenia rytmu snu a zaburzenia nastroju.
lek. Marcin Iwański (Warszawa)

14.00 - 14.30

Dyskusja panelowa

Zaburzenia rytmu snu związane ze starzeniem się - zapobieganie i leczenie.
prof. dr hab. Adam Wichniak (Warszawa)

14.30 - 15.30

Przerwa na lunch

 

Sesja 14‚ SALA A
Wokół zaburzeń oddychania w czasie snu - zaburzenia oddychania podczas snu jako problem interdyscyplinarny + sesja stanów ciężkich.
Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Pływaczewski, dr hab. med. Piotr Bielicki

Sesja 15, Sala B
Sesja doniesień ustnych - cz. II
Przewodniczący:

15.30 - 15.50

Nadmierna senność w obturacyjnym bezdechu sennym - nowe możliwości terapeutyczne. Próby leczenia farmakologicznego obturacyjnego bezdechu w czasie snu.
dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)

 

15.50 - 16.10

Obturacyjny bezdech senny - powikłania krążeniowe.
prof. dr hab. Robert Pływaczewski

 

16.10 - 16.30

Bezdech centralny - zastosowanie serwowentylacji (ASV).
dr med. Wojciech Kuczyński  (Łódź)

 

16.30 - 16.40

Dyskusja

 

16.40 - 17.00

Zakończenie Zjazdu PTBS

 

KOMITET
ORGANIZACYJNY

DR HAB. MED. SZCZEPAN COFTA (POZNAŃ) - PRZEWODNICZĄCY
PROF. DR HAB. HALINA BATURA - GABRYEL (POZNAŃ)
DR HAB. MARCIN ŻAROWSKI (POZNAŃ)
DR HANNA WINIARSKA (POZNAŃ) - SEKRETARZ
ALEKSANDRA OSTAJEWSKA (POZNAŃ)
DR HAB. MED. TOMASZ PIORUNEK (POZNAŃ)
DR DARIA SPRINGER (POZNAŃ)
DR MONICA VON STEINER - SIENIEWICZ (POZNAŃ)
DR N. MED. TOMASZ TRAFAS (POZNAŃ)
DR HAB. MED. PIOTR BIELICKI
DR MED. MAŁGORZATA CZAJKOWSKA-MALINOWSKA (BYDGOSZCZ)
DR MED. ALESANDER KANIA (KRAKÓW)
DR MED. WOJCIECH JERNAJCZYK (WARSZAWA)
DR MED. MICHAŁ SKALSKI (WARSZAWA)
DR MED. MACIEJ TAŻBIREK (KATOWICE)
DR HAB. MED. PROF. IPIN ADAM WICHNIAK (WARSZAWA)

MIEJSCE
KONFERENCJI

Collegium Europaeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE

 • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej. 

  Zapraszamy do rejestracji.

   

   

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Członkowie PTBS - wpłaty do 31 lipca

  350PLN

  Rejestracja

 • Członkowie PTBS - wpłaty do 31 sierpnia

  450PLN

  Rejestracja

 • Uczestnicy - wpłaty do 31 lipca

  500PLN

  Rejestracja

 • Uczestnicy - wpłaty do 31 sierpnia

  650PLN

  Rejestracja